Home

Sentralmål og spredningsmål

Praktisk matematikk - Spredningsmål - NDL

Sentralmål og spredningsmål - Veien til eksame

3.7 Sentralmål i et gruppert materiale 33 3.8 Gruppert materiale digitalt 43 3.9 Spørreundersøkelser 48 3.9 Symboler, formler og eksempler 49 Læreplanmål for 2P-Y Planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser Beregne og drøfte sentralmål og spredningsmål Spredningsmål, mål for spredningen av observasjonene i et observasjonsmateriale. Det mest vanlige er standardavviket (se fordeling). Et annet spredningsmål er variasjonsbredden, det vil si forskjellen mellom største og minste observasjon Likevel har vi metoder for å finne median og gjennomsnitt. Hopp til innhold. Velg målform Sentralmål i et gruppert datamateriale. Fagstoff. Sentralmål i et gruppert datamateriale. Det er mulig å finne medianen og gjennomsnittet i et klassedelt datamateriale selv om vi Spredningsmål Kjernestoff. Gruppert datamaterial

En gjennomgang av sentralmål og spredningsmål med vekt på standardavvik for 2P på vg b Y X 2 g m 1 p F Sentralmål og spredningsmål Sinus 2P - Kapittel 3 E Hva er sentralmål og spredningsmål? Spredningsmål og sentralmål er verdier som forteller oss noe om resultatet for en gruppe som helhet. Mens sentralmålene sier noe om hvor «tyngdepunktet» av observasjoner C Kapittel 3, Sentralmål og spredningsmål Variasjonsbredde, kvartilbredde 3, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 6, 3, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 4, 5 Oppgaven.

8_4_7_Sentralmål_spredningsmål_regneark. Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business Spredningsmål er matematiske mål på spredningen eller variasjon i en tallrekke. Spredningsmål er viktig ved analyse av statistikk. Vanlige former for spredningsmål er variasjonsbredde og standardavvik 3 Sentralmål og spredningsmål. Løsningsforslag. 3.1 Gjennomsnitt og typetall.pdf 62 KB Last ned; 3.2 Median.pdf 61 KB Last ned; 3.3 Variasjonsbredde og kvartilbredde.pd Vi har totalt 20 data, altså et partall. Median er gjennomsnittet av de to midterste tallene, 0 og 1, altså 0 + 1 2 = 0, 5. Siden de fleste dataene er 0, er typetallet lik 0. Dette eksemplet forteller oss at selv om både gjennomsnitt, median og typetall kalles sentralmål, ligger de ikke nødvendigvis i nærheten av hverandre 3 Sentralmål og spredningsmål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. planlegge, gjennomføre og vurdere statisiske undersøkelser; beregne og drøfte sentralmål og spredningsmål; gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamateriale

Sinus 2P: 3 Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål (mål på hvor sentrum for et datasett er) mandag_20_08_2018_beskrivende_statistikk.notebook 4 August 20, 2018 spredningsmål og datavisualisering Anta at dataene ligger i én kolonne, i området A1­A100. Gjennomsnitt =GJENNOMSNITT(A1:A100 Sentralmål og spredningsmål Sentralmål Dersom vi skal si noe om en stor mengde verdier (et utvalg) så lønner det seg å bruke sentralmål. Hensikten med sentralmål er å finne en verdi som er typisk eller normal for hele utvalget Sentralmål og spredningsmål - Kap 3. Typetall. Median. Kvartilbredde. Sentralmål digitalt. Gjennomsnitt gruppert materiale. Gjennomsnitt. Variasjonsbredde. Standardavvik. Histogram. Hvordan lage histogram med Geogebra. Gjennomsnitt og standardavvik. Tall og figurer 2 Ikke fast endring

Sentralmål og spredningsmål - YouTub

 1. Sentralmål og spredningsmål. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites.
 2. Kapittel 6. Statistikk Side 142 Mål for kapittel 6. Statistikk Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser beregne og drøfte sentralmål og spredningsmål beregne og gjøre rede for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabeller og diagrammer og drøfte ulike dataframstillinger og hvilket inntrykk de.
 3. Campus Matte er vårt nye læreverk i matematikk for videregående skole utviklet mot fagfornyelsen. Ta i bruk undervisningsvideoer, oppgavesamling, diskusjonsoppgaver, prøver og egenvurdering for å løfte alle i matematikk. Campus Matte er et komplett læreverk som kan tilpasses den progresjonen du måtte ønske
 4. Sentralmål og spredningsmål Sentralmål er noe vi bruker når vi vil finne en typisk eller representativ verdi for en datamengde. Sentralmålene sier noe om hvor tyngdepunktet av observasjonene.
 5. finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett utforske Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere og kan ivareta nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å sanse, søke, oppdage, observere og granske
 6. finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett. utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter. beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
 7. us laveste verdi. Følsom for ekstreme verdier Kvartilavstand: 75- persentil

4. Sentralmål og spredningsmål kortforklar

Sentralmål og spredningsmål (side 55 og side 57) Kombinatorikk (side 23) Z- tester (side 96) T-fordelinger og t-test (side 105) Mengdelære og venndiagrammer (side 18) Lineær regresjon (side 147) Diskret sannsynlighetsfordeling (side 59) Kjikvadratfordeling og kjikvadrattest (side 119 og side 123

Sinus 2P (utdrag) by Cappelen Damm - Issuu

3.4 Sentralmål og spredningsmål. 42. Repetisjon/aktiviteter/evt. vurderingssituasjon. kapittel 3. 43. Kap. ittel. 4. Formler fra dagligliv og yrke. 4.1 Ulike uttrykksformer. 4.2 Å forstå og lage formler. tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv. 44. 4.3 Å bruke formler Forslagene kan inneholde både sentralmål og spredningsmål. Du bør la alle stå uten kommentarer, og la elevene selv få erfare at ikke alle forslagene viser forskjell på listene. Så er det elevenes utfordring å finne ut hvilke lister som hører til Alise, og hvilke som hører til Karl

Årsplan i matematikk 1P og 2P. Her finner du en oversikt over hva som skal gjennomgås av pensum gjennom skoleåret ved voksenopplæringen. Sentralmål og spredningsmål: Prøve i kapittel 1, 2 og 3: uke 12: 13-14: 4: Lineære funksjoner og modeller 5: Funksjoner og vekst : Uke 15: PÅSKEFERIE: 16-17 - kan beregne integral og løse enkle differensiallikninger - kan derivere funksjoner av flere variable og finne det totale differensialet - kan presentere eksperimentelle data vha tabeller, grafer og beregnede sentralmål og spredningsmål - kan utføre grunnleggende sannsynlighetsberegninge

spredningsmål - Store norske leksiko

Praktisk matematikk - Presentasjon av tallmateriale - NDLA

Praktisk matematikk - Sentralmål i et gruppert

5C Sentralmål og spredningsmål 5D Sannsynlighet sentralmål og spredningsmål Du skal kunne samle inn data og presentere informasjonen ved hjelp av ulike tabeller og diagrammer Du skal beskrive data ved hjelp av Du skal finne sannynligheter 17-24 Uke 15 er påskeferie Kan utføre enkle statistiske beregninger og presentere data med sentralmål, spredningsmål og figurer Kan formulere egne hypoteser og teste disse ved hjelp av enkle statistiske metoder Kan anvende et statistikkprogram (eksempelvis Excel) til å beregne gjennomsnitt, median, konfidensintervall, standardavvik og standardfeil, samt lage diagramme kan delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis. Innhold. Innholdet bygger på kompetansemålene i hovedtemaene geometri, statistikk og sannsynlighet fra Kunnskapsløftet og på Nasjonale retningslinjer for fag GLU 1-7. Der kan følgende lærestoff inngå: Geometri

bord, pris, data, antall, stolpediagram, gjennomsnitt, variasjonsbredde, mener, Gjennomsnitt og variasjonsbredde, modal verdi In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school Sentralmål og spredningsmål: Regne ut følgende sentralmål: Gjennomsnitt, median og typetall. Regne ut følgende spredningsmål: Variasjonsbredde, kvartildifferanse, gjennomsnittlig absoluttavvik, standardavvik. Beskrive et datasett når gjennomsnitt og standardavvik er oppgitt. Forklare hvordan Excel kan brukes i arbeidet med statistikk - Beregning av sider og vinkler i trekanter ved Pytagoras setning og formlikhet - Ulike diagrammer: søyle, stolpe, linje og sektor - Sentralmål: gjennomsnitt, typetall og median - Spredningsmål: variasjonsbredde og standardavvik - Bruk av multiplikasjonsprinsippet i enkle oppgaver relevante for mellomtrinnet - Enkel sannsynlighetsregning knyttet til spill og lotter

frekvenstabell – nkhansen

Sentralmål og spredningsmål, standardavvik - YouTub

Search this site. http://matte.verket.me/ Hovedsid Statistikk 2 Sentral- og spredningsmål - ppt laste ned. Helhetlig kompetanse i matematikk - ppt video online laste ned. Matematikkens Verden: Median, typetall og gjennomsnitt. Praktisk matematikk - Sentralmål. Typetall - NDLA. Matematikkens Verden: Median, typetall og gjennomsnitt Sentralmål og spredningsmål 4. Lineære funksjoner og modeller 5. Funksjoner og vekst 6. Sannsynlighetsregning Innhold 1P-Y Kurs: 1. Tall og mengde 2. Prosentregning 3. Algebra 4. Økonomi 5. Forholdsregning 6. Lengder og vinkler 7. Areal og volum Innhold i 1P Kurs: 1

Sentralmål og spredningsmål by Emma Åransberg on Prezi Nex

Transform og invers transform. Linearitet og forskyvninger. Transform av derivert og integral. Differensiallikninger. Folding (konvolusjon) Lineær algebra. Vektorrom. Lineære underrom av Rn. Lineære transformasjoner. Lineær uavhengighet. Basis og basisskifte. Egenverdier og egenrom. Diagonalisering. Differensiallikningssystemer. Funksjoner. kunnskap om begreper som nullhypotese og alternativ hypotese, forkastingsfeil og godtakingsfeil , signifikansnivå, signifikanssannsynlighet, styrke Ferdigheter Studenten skal: kunne presentere og beskrive statistiske data ved hjelp av sentralmål og spredningsmål, frekvensfordeling og eventuelt grafisk framstillin Hei. Det er en oppgave om undersøkelser rundt ulike mobiltelefonabonomenter. Oppgaven går ut på å undersøke hvilket abonnement som vil være det billigste i måneden hvis du har en normal bruk av mobiltelefonen. Antall minutter / uke 60 Antall samtaler / uke 30 Antall SMS / uke 23 Antall MMS / uke. - finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett - tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra media og lokalsamfunnet - beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill Uke 45-48 Tall og algebra (bokstavregning, regning med parenteser, potensregning, kvadratrota) Kap. C. Tall og algebra - Felles tavleunder Sentralmål. Sentralmål er ein verdi som vert rekna ut for å finna ein typisk eller representativ verdi for eit utval. Det finst tre ulike sentralmål, modus, median og gjennomsnitt. Modus er den verdien som finst flest gonger i utvalet. Modus er generelt lite brukt

Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Sentralmål . Det vanligste mål Vi kan ikke bruke den gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet som spredningsmål, fordi denne alltid blir 0 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2017 Statistikk STT100 Investeringsanalyse og KRV analyse s. 212-230. Produktkalkyler s. 189-207. Markedsformer og tilpasninger s. 71-78. I tillegg noe materiale presentert på web av faglærer. Statistikkdelen Gunnar G. Løvås: «Statistikk for universiteter og høgskoler», 3. utgave, Universitetsforlaget 2013. Kap 2.4 og 2.5: Sentralmål og spredningsmål Dette emnet skal gi matematikkunnskaper som er nødvendige for å kunne forstå og utføre beregningsarbeid i landmåling og andre tekniske emner. Innhold: Vinkelmål, areal-, volum- og masseberegning, koordinater, trigonometri, derivasjon, integrasjon, lineær algebra, matriseregning, likninger, linearisering, statistiske sentralmål og spredningsmål

Kapittel 3, Sentralmål og spredningsmål by Emina Jeridi on

Sentralmål og spredningsmål i regneark on Vime

Sentral- og spredningsmål. Grunnskolelærerutdanningen 1-7, nett. Matematikk 1, modul 2. Forelesning mandag 9. januar 2017. Sentralmål. Gitt en datamengde kan vi regne ut gjennomsnitt, median og typetall for å få et inntrykk av datamaterialet som helhet Kapittel 2, Tabeller og diagrammer Kapittel 3, Sentralmål og spredningsmål Kapittel 4, Lineære funksjoner og modeller Kapittel 5, Funksjoner og vekst . Search for: Siste innlegg. Hello world! Siste kommentarer. admin til Hello world! Mr WordPress til Hello world! Arkiv. mars 2016 Sentralmål og spredningsmål i regneark, s. 243: finne gjennomsnitt, median, typetall og variasjons-bredde i regneark Juks med statistikk i regneark, s. 256: viser hvordan man kan manipulere statistikk Ingen spill i dette kapitlet Bilder eksempler på diagram Verktøy (interaktive) Søylediagram Søylediagram m/sekto

Spredningsmål - Wikipedi

Uke 7 er det sentralmål og spredningsmål som er tema. Jeg har laget en veiledning på hvordan du regner på papir og i excel. Filmen ble på nesten 10 min, så bruk den som et oppslagsverk. Her er gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredd sentralmål og spredningsmål. Kunne argumentere for og vurdere styrker og svakheter ved ulike diagrammer, sentralmål og spredningsmål. Kunne forklare begrepene frekvens og observasjon. Kunne registrere observasjoner i en frekvenstabell og regne ut den relative frekvensen. Kunne lage en god spørreundersøkelse, gjennomføre denn

7. Sentralmål i et klassedelt materiale Kriterier jeg oppfyller: Planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser Beregne kumulativ hyppighet, finne og drøfte sentral mål og spredningsmål Representere data i tabeller og diagrammer og drøfte hensiktsmessighet. Gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamaterial ulike diagram, sentralmål, spredningsmål og kritisk holdning til statistikk; bruk av regneark for statistikk og sannsynlighet - Felles for alle matematikkemnene. bevis og ulike bevistyper, uformelle bevis og elevers resonnering og argumentasjon Ferdigheter. Studenten kan: utføre og forstå regneoperasjoner knyttet til tema i emne

-Analyser og beregninger - -Regne ut sentralmål på tre forskjellige måter (gjennomsnitt, median og typetall). - -Regne ut spredningsmål - -Sammenligne data med normalverdier. -Statistisk undersøkelse - -Planlegge en statistisk undersøkels I dette arbeidet er variabler, frekvenser, sentralmål og spredningsmål sentrale. Sannsynlighet inneholder tilfeldighet, usikkerhet, stokastiske eksperimenter, sannsynlighetsmodeller, beregninger, eksperimenter og simuleringer. I kombinatorikk arbeides det med utvalg, ordninger og systematisering

Sinus 2P-Y: 3 Sentralmål og spredningsmål

 1. blir trukket ut til eksamen til våren! (Det finner vi ut i slutten av mai og begynnelsen av juni) Boka Sinus 2P består av kun fem kapitler: Potenser og prosenter, Tabeller og diagrammer, Sentralmål og spredningsmål, Lineære funksjoner og modeller, og Funksjoner og vekst
 2. dre prøver og tester, og større prøver som tentamen
 3. Sentralmål og spredningsmål . Lagt inn av May kl. 03:44 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Abonner på: Innlegg (Atom) Bloggarkiv 2015 (15) juni (1
 4. Lærerveiledningen inneholder faksimiler av grunnboken, fasit, aktiviteter, kopioriginaler og kapittelprøver...n regnet ut. Du kan gå til sidene i læreboka med oppgaver fra linkene under. Fra november 2014. Video LightBox gallerier, skal kunne vises på de fleste enheter og plattformer. Del 1: Side 72-73: Sentralmål og spredningsmål....
 5. BESKRIVELSE AV SENTRALMÅL OG SPREDNINGSMÅL.....26 TABELL 3. MULIGE UTFALL AV PARET T-TEST ideer og sammenhenger innenfor ulike fagområder og temaer» (Kunnskapsdepartementet, 2018a, s. 11). Side 4 av 83. Side 5 av 83 2 Teor
 6. 3 Statistikk - fra orden til kunnskap > 3.1 Sentralmål og spredningsmål. Full størrelse. Kilde: GB
 7. Vi har fått i oppgave å se på samsvar mellom skostørrelse og høyde, fordelt på kjønn. Vi skal gruppere og sortere materialet, og bearbeide statistikken med sentralmål, og spredningsmål for hver høydegruppe. Vi må dermed lage en relevant, grafisk fremstilling av høydegruppene med valgt sentralmål for skostørrelse
May Gr - ViYoutube

Gjennomsnitt, median og typetall - Matematikk

5 Statistikk - fra orden til kunnskap > 5.1 Sentralmål og spredningsmål. Full størrelse. Kilde: Forfatterne/Gamma grafisk Vegard Brekk Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon 1 Sentralmål Det vanligste mål for størrelsen av et tallmateriale er gjennomsnittet . Et Spredningsmål Når en skal måle spredningen i et tallmateriale er det ingen opplagt måte å gjøre dette på Sinus 2P-Y. 1 Potenser og prosenter. 2 Tabeller og diagrammer. 3 Sentralmål og spredningsmål. 4 Rette linjer og lineære funksjoner. 5 Funksjoner og vekst. Ny utgave av Sinus Forkurs og er skrevet etter den reviderte læreplanen for forkurset for ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs av 2014 innhold 7 Lokaliseringsmål, spredningsmål og måleskalanivå.. 88 Skeivhet.. 8 beregne og gjøre rede for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabeller og diagrammer og drøfte ulike dataframstillinger og hvilke inntrykk de kan gi. beregne og drøfte sentralmål og spredningsmål. gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamateriale. bruke regneark i statistiske beregninger og presentasjone

Sinus 2P: Digitale sentralmål og spredningsmål

Medikamenter og andre prosedyredetaljer slik som antall behandlinger, ble også registrert. Dataanalyse. Deskriptiv statistikk med sentralmål (gjennomsnitt) og spredningsmål (standardavvik (SD) er benyttet for å beskrive utvalg med hensyn til demografiske og kliniske variabler Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk MA Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (campus) 2MMA5101-1 Matematikk 1, emne 1: Tall, algebra, statistikk og sannsynlighe Innsamling og representasjon av data - tolkning av diagrammer - sentralmål og spredningsmål Kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Sannsynlighetsbegrepet - realtiv frekvens og teoretisk sannsynliget - store talls lov - uniform sannsynlighetsmodell - kombinatorikk Fagdidaktikk

Statistikk (del I) - Matematikk

Sentralmål og spredningsmål . Lagt inn av May kl. 03:44. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom) Bloggarkiv 2015 (15 Sentralmål og spredningsmål. Boxplot. Elevers forståelse av gjennomsnitt. Feks oppgave i arbeidskrav. Kapittel 3. Finne beste tilpassede linje (prikkdiagram?) Minste kvadraters metode. Hvilken har minst kvadratisk avstand. Lineær regresjon. Regressjonskoeffisient. Hvor stor sammenheng mellom x og y

3 Sentralmål og spredningsmål. Uke 4951. Repetisjon, prøve kapittel 2 og 3 eller heldagsprøve. Vår. Teori. Prøver; Uke 1-5. 4 Rette linjer og lineære funksjoner. Uke 6. Kapittel 1 og 4. Uke 6-13. 5 Funksjoner og vekst. Uke 13. Kapittel 4 og 5. Uke 14-16. 6 Sannsynlighetsregning. Uke 17-24 Sentralmål forsøker å beskrive det «typisk representative» for mengden data. Relevant her er gjennomsnitt, typetall og median. Ved ulike spredningsmål derimot, forsøker vi å si noe om materiale som helhet og hvor «spredt» det er i forhold til gjennomsnittet. Innen spredningsmål står variasjonsbredde, gjennomsnittsavvik og. 2.4 Sentralmål. Fortolkning av gjennomsnitt . Boksplott (se Fig. 2.14 i boka) 2.5 Spredningsmål . GèG. jernbanedirektør Gunnar LØVås GèG. Sammenligning av grupper. Del IV 7 Statistisk analyse Analyse av sammenhenger Del Grunnleggende statistikk Estimering og hypotesetesting 5 Vanlige sannsynlighetsmodeller . Stokastiske variabler Del. 104 Sentralmål og spredningsmål med Excel: 2016-01-21: Forelesning : 103 Statistikk sentralmål og spredningsmål: 2016-01-21: Forelesning : 102 Vasking av data Makroer i Excel: 2016-01-14: Forelesning : 101 Data informasjon kunnskap: 2016-01-14: Forelesning : IBE120 9-F Javascript: 2015-03-23: Forelesnin Statistikk og økonomi, våren 2019 Forelesningsplan og obliger Avsnittsnumrene i planen henviser til Løvås' lærebok «Statistikk» Pr. 17. oktober 2018. Uke Sentralmål (2.4), Spredningsmål (2.5), Stokastiske variable (4.1). 9 : Diskret sannsynlighetsfordeling (4.2) Forventning, varians og

Forstå forskjellen på forsøk, utfall, og utfallsrom (side 13) Kolmogoroffs aksiomer (første og andre) (side 14) Sentralmål og spredningsmål (side 55 og side 57) Kombinatorikk (side 23) Z- tester (side 96) T-fordelinger og t-test (side 105 Norsk Lyrikk og poetisk språk Jeg vet hva som kjennetegner lyrikk og poetisk språk. Jeg skriver egne tekster. Matematikk Statistikk Jeg kan beskrive ulike typer diagramer og bruke riktig diagram. Jeg kan forklare hva sentralmål og spredningsmål er. Jeg kan regne med median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde. Samfunnsfa Behersker sentralmål og spredningsmål. Analysere og drøfte statistiske data. Vise kildekritikk. Samle inn og bearbeide data i en frekvenstabell. Fremstille data i stolpe-/søylediagram, linjediagram, histogram og sektordiagram med og uten digitale verktøy med nødvendige titler og dataetiketter 11 Numeriske oppsummeringsmål Vi har så langt sett på tabeller og plott for fremstilling av informasjon i datasett. Det finnes også ulike numeriske mål som er vanlige å bruke for å oppsummere informasjon i data. Det finnes bl.a. mål for beliggenheten til dataene på tallinjen (sentralmål) og for spredningen på tallinjen (spredningsmål)

gjøre suksessive renteberegninger og regne praktiske oppgaver med eksponentiell vekst . Statistikk. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser; beregne kumulativ hyppighet, finne og drøfte sentralmål og spredningsmål Lytte og tale - Bergen kommune. Lokal læreplan i valgfaget: Sal og scene - med vekt på drama. Helsesekretær - Veiledningssentrene i Akershus. Tannhelsesekretær - Veiledningssentrene i Akershus. Hudpleier - Veiledningssentrene i Akershus. Matematikk 2P - Veiledningssentrene i Akershu Statistikk (kalkulator) Bruk av kalkulator til å finne sentral- og spredningsmål. Sentralmål - Typetall Gjennomsnitt Median Spredningsmål - Variasjonsbredde (største verdi - minste verdi) Kvartilbredde Variansen standardavvik Legg inn data i lister (List). Sørg for å ha de rette innstillingene (se lærebok) 6 Innhold 3.6 Klassedelt datamateriale og histogram.....42 3.7 Tidsseriedata og linjediagrammer.....44 3.8 Mål på samvariasjon - korrelasjon.....46 Kapittel 4 Simulering og sannsynlighet med regnear Emnet inneholder grunnleggende tema fra statistikk og matematisk analyse: statistisk håndtering av datasett, løsning av likningssett, funksjonsbehandling, derivasjon. Emnet skal gi kunnskap slik at studentene · kan behandle et datasett rett, kan finne aktuelle sentralmål, spredningsmål, kan sortere og presentere data på en enkel måt

 • Tom og jerry film norsk.
 • 2560x1440 4k wallpaper.
 • Kitchen nightmares last episode.
 • Folkehøgskole sverige.
 • Molde storsenter.
 • Lønn stortingspresident.
 • Hva kalles egyptisk bomull.
 • Cafe magasin.
 • K rør utendørs.
 • Vendbar madrass 180x200.
 • Vorschlagen kreuzworträtsel.
 • Turndrakter til salg.
 • Crosstrainer tilbud.
 • Strie jute.
 • Css virginia.
 • S2 keperawatan unair.
 • Metal festival norge.
 • Sheltie kaufen bayern.
 • Stadt euskirchen fachbereich 1.
 • Elpriser time for time.
 • Pig shad junior.
 • Munkholm pris.
 • Cancer de utero prevencion.
 • Uetisk kryssord.
 • Turn off camera sound iphone 7.
 • Logg inn canvas nmbu.
 • Camel middle east.
 • Full moon november 2017.
 • Når må man bytte bilbatteri.
 • Peter den store statue.
 • Ekstraktsett øl.
 • Intertekst realisme og naturalisme.
 • Hcg uke 4.
 • Meldeskjema til nsd.
 • Ac ledd luksasjon operasjon.
 • Skøyteski barn.
 • Coleus buntnessel.
 • Tanzschule kinder ludwigsburg.
 • Quest of camelot.
 • Randers topp fottur.
 • Furminator katt prisjakt.