Home

Nynorsk bøying ete

Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: ete. ete verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ete ete seg innp å gå (nokon) for.

Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, bror - broren - brør - brørne, feil - feilen - feil - feila, kjeks ete, lese, synge/syngje, kaste, bak Denne ukas innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Denne tabellen er delt opp i eintal og fleirtal, ubunden og bunden, og kjønn (Hankjønn, Hokjønn og Inkjekjønn). Tabellen nedenfor viser hvordan substantivene blir bøyd. Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken

bøyning på nynorsk. Vi har to oversettelser av bøyning i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale menneske på nynorsk. Vi har seks oversettelser av menneske i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Oversettelse av fortsatt til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bøying bøyning. bøying m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bøying bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger. 1 det å bøye (III) (seg) eller bli bøyd

Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo

A-verb. Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens, preteritum og presens perfektum: å bade - eg badar - eg bada - eg har bada.. Korleis veit du om eit verb er eit a-verb? Du går heilt enkelt ut frå det du seier på ditt eige talemål Del 1 Ordklasser Verb 3 på seg ytterklede. Leo og Luisa spring for å rekke bussen. Mor køyrer bil, og far syklar til jobben. Infinitiv Infinitiv er verbforma du finn som oppslagsord i ordbøker eller ordlister: å hoppe, å snakke, å vere, å rope, å leve, å bu osb. Du kan velje mellom a-eller e-ending av verb i infinitiv. Desse formene er jamstilte Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken

setje (nynorsk) endre stoda til ein ting endre plassering Han sette stolen ved bordet; endre retning eller innstilling Sett stolen rett! Andre former . sette (bokmål/riksmål/nynorsk) Grammatikk . Bøyning (uregelrett) Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Imperativ Presens partisipp Passiv ‌ å setje: set: sette Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: billettere. billettere v2. I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet billettere (bilete ´re) selge billetter selge billetter . Resultat pr. side Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel (nynorsk) en elev: eleven: elever: elevene (bokmål/riksmål) For genitiv av substantiv, se eieform. Oversettelser . Person som er under opplæring Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: time. I time m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet time (norrønt tími 'tid, gang') 1 tidsavsnitt på 60 minutter. han timde ikkje ete han timde ikkje ete. 2 plage, gnage, tære,. Denne rettleiinga er meint som ei hjelp når ein skal skrive rett nynorsk og må velje mellom ulike rettskrivingsvariantar. Rettleiinga er særleg mynta på dei som skriv i arbeidet. Det verkar ryddig og ordentleg at ein ikkje vekslar mellom fleire former, og det kan vere praktisk å velje éin variant og halde seg konsekvent til den når fleire personar er saman om å skrive eit dokument

Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar. I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android. Nynorsk med Kristin. NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring Å bo nynorsk bøying. Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine. vente (bokmål/riksmål/nynorsk) avstå fra å gjøre noe over en viss tid (ofte stå stille på en viss plass, eller la en situasjon hvile), vanligvis for at tilfellet først inntreffer senere Vi måtte vente nesten tre kvarter på toget! Jeg venter med å rydde til i morgen. regne med, forvente Vi venter besøk i kveld Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, bror - broren - brør - brørne, feil - feilen - feil - feila, kjeks - ete, lese, synge/syngje.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

I nynorsk skal perfektum partisipp av sterke verb bøyast i samsvar med subjektet etter bli/verte og vere, medan svake verb kan samsvarsbøyast i same posisjon: Teksten blir/vert/er skriven/send. Tekstane blei/vart/var skrivne/sende. har uregelrett bøying for si ordklasse Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Nynorsk grammatikk Ordklasser og setningar 6 Eintal og fleirtal Leo har ein mobiltelefon. Luisa har to mobiltelefonar. Når eit ord fortel om éin ting, står ordet i eintal. Når eit ord fortel om fleire av den same tingen, står det i fleirtal. I fleirtal endrar substantivet seg

hund m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) husdyr i slekt med ulv (lat. Canis lupus familiaris) Uttale . Dette ordet har ikke fått spesifisert noen uttale. Hvis du er fortrolig med IPA, kan du legge den til. Dette ordet mangler en lydfil med uttalen av ordet. Hvis. Verb er en ordklasse som defineres ut fra morfologiske og syntaktiske egenskaper. Ettersom forskjellige språk har litt forskjellige morfo-syntaktiske kategorier, vil definisjonen av verb variere fra språk til språk. På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv. Tre eksempler er gitt nedenfor Dette er Bokmålsordboka og Nynorskordboka som app. Ordbøkene har oppdatert informasjon om riktig stavemåte og bøying i tråd med offisiell norm for bokmål og nynorsk. I appen kan du: * søke raskt og enkelt på bokmål, nynorsk eller begge målformer * få automatisk treff i bøyingsformer hvis du ikke finner oppslagsordet * få mulighet til å vise treff i bøyingsformer og.

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Lær deg korleis du bøyer sterke verb i nynorsk Les nynorsk! Det er ingenting som gir deg bedre nynorsk enn å lese nynorsk litteratur, aviser, tidsskrifter, etc. Bruk søkefunksjonen: Søk på ord som 'man', 'skreve', 'noe'/'noen', 'fra', etc. Finnet du disse forbudte ordene, bytter du dem ut med korrekte nynorske

Bøying av substantiv på nynorsk - Nynorsk

I kapitlet Vanskar når du skriv nynorsk - ei rettleiing, Når ikkje anna er markert, har sideforma same bøying som hovudforma. Det gjeld mellom anna alle endestavingane -ete el. -ut, -ig, -ug, -isk, -leg [-lig]: flokete el. flokut, gjerrig el. gjerug, energisk, farle Her er Bøying av svake verb II. Logg inn. Tett p Nynorsk grammatikk ; Tilbake. Toppmeny. Verb 1 oppgåver Kurs 1.1 Bøying av svake verb II 2 Bøying av sterke verb, presens 3 Bøying av sterke verb, preteritum 4 Bøying av adjektiv - inkjekjønn 8 Når adjektivet endar på -sk 9.

Å nei, ikke nynorsk, tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får du 5 gode tips til hvordan bli bedre i nynorsk Bøyinga av medium er den same, anten det er i den okkulte tydinga av ordet eller det er snakk om ein formidlingskanal av typen massemedium. Alle inkjekjønnsord har regelrett bøying på nynorsk: Ubestemt form eintal og fleirtal er like Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. Les meir: Om Nynorsksentere The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use

Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to Nynorsk. På nynorsk heter det å syne (eller å syna) og å synast, og bøyningen er slik: å syne − syner - synte - har synt + -st = å synast - synest - syntest - har synst. Her sløyfer vi en -t i perfektum i stedet for å skyte inn en-e som i bokmål Også når det gjelder å bøye verb på nynorsk, er i-endelsene avskaffet. Det er altså ikke lenger valgfritt mellom har finni eller har funne, nå heter det kun har funne. e-infinitiv: å vere, å ete, å komme, å finne, å kaste; a-infinitiv: å vera, å eta, å komma, å finna, å kast

Minigrammatikk - Språkråde

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Møte Nynorsk Bøying. December 14, 2019 December 21, 2019 by admin. 5. Jun 2018-Det er svrt kjekt reise rundt og mte folk som er engasjerte i sprk, STERKE VERB: Noralv Pedersen gr gjennom bying av sterke og For 4 dager siden Spørreord er ord som brukes i forbindelse med et spørsmål, og som vanligvis innleder spørresetningen. De viktigste spørreordene er de følgende, henholdsvis på bokmål og nynorsk: hva/kva hvem/kven når/når hvor/kvar hvorfor/kvifor hvordan/korleis De to første regnes som spørrepronomen, mens de fire siste tilhører ordklassen adverb Norsk. I talt norsk er intetkjønn ett av tre (i bergensk to) kjønn arva fra urgermansk, og betegner gjerne gjenstander.De to andre er hannkjønn (maskulinum) og hunnkjønn (femininum).. Bokmål. Norske intetkjønnsord tar den ubestemte artikkelen et (nynorsk eit), og den bestemte artikkelen -et.I bokmål deler intetkjønnsorda seg inn i tre bolker som skiller seg fra hverandre i ubestemt.

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. 'Bøying av verbet être' - franske verb i alle tempus med bab.las verktøy for bøying av verb
 2. E-verb bøyes det samme på nynorsk som på bokmål. Man hører hvilke type bøying den har, som man kan ikke si kjøpde. Håper du lærte mer om verb bøying på nynorsk. Fun fact: Viste du at nynorske ord i preteritum form er nøyaktig det samme som trønderske ord i preteritums for
 3. Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk
 4. Hei, kjære lesarar! I dag skal vi læra dykk korleis ein bøyer både svake og sterke verb på nynorsk. Vi startar med svake verb, og avsluttar med sterke. Kva er eit verb? Eit verb fortel kva som skjer, eller hva nokon gjer. F.eks: danse, synge, sitte, spille osv. Svake verb - Svake verb deles inn
 5. Svar. Det stemmer at verbet bøyes å dette - detter - datt - har dettet på bokmål. På nynorsk heter det å dette/detta - dett - datt - har dotte.. Se artikkelen dette i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.. Bokmålsformen dettet kan virke litt pussig, men den er ganske regelrett.Noen eksempler fra den samme gruppa av sterke verb: Oslomål: smetti, detti, spretti, verp

menneske på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Prøv gratis. Prøv våre ordbøker i noen dager, helt gratis og uten forpliktelser. NB! Har du ingen Ordnett-bruker fra før, vil du bli bedt om å lage en slik bruker - Den nynorsken jeg hadde lært, var så klart utgått på dato. I lærebøkene står det lite om nynorsk, og her i Trøndelag er det jo ingen skoler igjen som har nynorsk som hovedmål, så det er om å gjøre å finne en metode for å kunne undervise godt i noe som elevene egentlig helst ikke vil ha, sier hun til Utdanning bøyning på nynorsk Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. SkrivFortsett å leseNynorsk ordbok bøying Rett bøying av inkjekjønnsord er noko mange med bokmål som hovudmål slit med. Årsaka er nok at fleirtalsformene kan høyrast framande ut. Å skrive om fleire menneske og verkemiddel ligg langt frå talemålet til mange På nynorsk bøyer vi ALLE inkjekjønnsorda slik som bokmålsordet barn: eit barn - barnet - fleire bar

fortsatt på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. miste oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk
 2. Tysk bøying. Er du usikker på et bestemt tysk verb, eller leter du etter tyske verbbøyinger generelt? Da er bab.las verktøy for bøying av tyske verb perfekt for deg. Med hjelpemiddelet for bøying av tyske verb kan du raskt og enkelt finne ut hvordan man bøyer tyske verb
 3. Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa, men er nyttig for alle som vil heve nynorskkompetansen sin. Studiet har eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv som vil gi auka kompetanse i nynorsk og i å undervise i norsk
 4. Dette gjeld stort sett dei same adjektiva i bokmål og nynorsk. I tillegg er det ein del adjektiv som blir gradbøygd med meir og mest, for eksempel spennande - meir spennande - mest spennande. Dette gjeld lange adjektiv, i tillegg til adjektiv som endar på -isk, -a og -ete, f.eks. komisk, sinna og tøysete

Norsk - A-verb og e-verb - NDL

Lover på nynorsk og bokmål. Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover. Artikkel ⏲ 24. oktober 2018 12:30 Knut Davidsen, Lovdata Del artikke Sjekk løpe oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på løpe oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Fransk bøying - bab.las verktøy for å høre nynorsk bøying du vil ha en fullstendig oversikt over nynorsk eller lære å skrive det. Substantiv Ubestemt artikkel er ein, ei og eit på nynorsk

Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus Et verb er et ord som kan betegne enten en handling ( for eksempel ord som spise, leke, tenke), en prosess (for eksempel vokse, falle) eller en tilstand (for eksempel eie, leve). Verb er en ordklasse og omfatter i norsk de ordene som kan bøyes i tempus (tid). Verb har infinitiv som grunnform. Det vil si at bøyninger av verbet tar utgangspunkt i infinitiv Sjekk sove oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på sove oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Nynorsk - minigrammatik

 1. Sjekk noen oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på noen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 2. Sjekk synge oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på synge oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 3. Sko Nynorsk Bøying. Avisa Nordhordland - Let seg begeistra over nynorsk-satsing. Sko, et par - Stiftelsen Nordmøre Museum / DigitaltMuseum. Aurlandskoen båtsko | Visit Flåm
 4. Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 21. sep. 2016. Redaksjonen . Redaksjonen. Les mer om: Nynorsk. (StudentTorget.no): Nokre verb . 1. bli/verta skal bøyast slik: bli - blir - blei - har blitt eller. bli - blir - vart - har vorte/vorti eller. verta - vert.
 5. Her er Bøying av verb. Logg inn. Tett p

Eit sterkt verb er eit verb der vokalen forandrar seg når verbet blir bøyd i preteritum og presens perfektum. Det fints diverre verb med vokalending som ikkje er sterke. De fleste verba som er sterke på bokmål, er også sterke på sidemål. Sterke verb får ikkje ending i presens. Sterke verb har ikkje endring i presen Bokmål- nynorsk skoleordbok (Fleksibind) av forfatter Knut Lindh. Har du en gammel lefse av en Bokmålsordbok , kan den få hvile nå. Detaljerte opplysninger om bøyning. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb, Bo utenlands, osv Sorter ord på nynorsk og bokmål. Finn ord som betyr det samme. Sorter spørreord. Marker ord på nynorsk. Velg riktig spørreord. Riktig ending på bokmål. Bøy ord på bokmål. Riktig ending på nynorsk. Bøy ord på nynorsk. Finn feil i nynorsktekste

Video: setje - Wiktionar

Bokmål til nynorsk Translator. Send. vi trenger alle denne oversetteren, la oss lage den beste oversetteren ever. Ever wanted. Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål Vanlige feil som elever gjør når de skriver på nynorsk. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website I minigrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til! Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga

 • Polaroid norge.
 • Albertina ausstellung 2018.
 • Sikhismen høytider.
 • Winterwelt autostadt 2017.
 • Sony mdrxb80bs.
 • Abbreviation på norsk.
 • Mac vil ikke slå seg av.
 • Hørmann port.
 • Anvendt psykologi utdanning.
 • Opiater opioider.
 • Marked gruppen as.
 • Gamle pund sedler.
 • Jean michel basquiat paintings.
 • Kjørte i hull i veien.
 • Moweo simple jogger lux sportsvogn.
 • Gerechte englisch.
 • How to backup icloud photos.
 • Mutter alleiniges sorgerecht welche rechte hat vater.
 • Reiseklinikken time.
 • Backpacking pris.
 • Naturfag kompetansemål etter 7 trinn.
 • Naturfag kompetansemål etter 7 trinn.
 • Norderney frühstückspension.
 • Persisches neujahr 2018 uhrzeit deutschland.
 • Neue heimat mietwohnungen kufstein.
 • Kompressor reservedeler.
 • Vindex gjerde pris.
 • 10 mahjong kostenlos spielen.
 • Freie presse plauen öffnungszeiten.
 • Skostørrelser baby.
 • Norges strategi for bærekraftig utvikling lokus.
 • Asylsøkere definisjon.
 • Leie ut leilighet korttidsleie.
 • Ødelagt batteri.
 • Mat i bålgrop.
 • Emoji ausmalbilder kostenlos.
 • Heimevernet øvelser 2017.
 • Theater dimbeldu spielplan.
 • Counting cars fake.
 • Du har noe ingen andre har chords.
 • Research proposal svenska.